Program w C++ do symulacji spłat kredytu, harmonogram spłat kredytu

Jako że zadano mi napisanie programu finansowego jako cześć interview, postanowiłem podzielić się swoją twórczością. Raty kredytu dzielą się na dwie kategorie, raty malejące i raty stałe. Program kompiluje się bez problemu w Dev-CPP, natomiast aby uzyskać polskie znaki po uruchomieniu, korzystamy z komendy “chcp 1250”. Program pyta użytkownika o parametry kredytu, następnie sam tworzy (rysuje) tabelkę ze scenariuszem spłat.


#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <math.h>

using namespace std;

char KWOTA_KREDYTU[18], ILOSC_RAT[3], STOPA_PROCENTOWA[22], TYP_SPLATY[2];
int I_KWOTA_KREDYTU, I_ILOSC_RAT, I_STOPA_PROCENTOWA, I_TYP_SPLATY;

/**
* DODAWANIE
*/
double add(double n1, double n2){
return n1 + n2;
}
/**
* ODEJMOWANIE
*/
double sub(double n1, double n2){
return n1 - n2;
}
/**
* MNOŻENIE
*/
double mul(double n1, double n2){
return n1 * n2;
}
/**
* DZIELENIE
*/
double div(double n1, double n2){
if(n2 == 0) cout << "Ostrzeżenie: dzielenie przez zero. " << endl;
return n1 / n2;
}
double calc(double(*f)(double,double), double n1, double n2, char op){
cout << n1 << " " << op << " " << n2 << " = " << f(n1,n2);
}

void __s_kredyt(){
int a = 0;
char* tab_input = new char[2];

char temp;
do{
temp = cin.get();
if(!isprint(temp)) temp = '';
*(tab_input + a++) = temp;
*(tab_input + a) = '';
char* tab_input_temp = new char[a + 1];
strcpy(tab_input_temp,tab_input);
delete [] tab_input;
tab_input = new char[a + 2];
strcpy(tab_input,tab_input_temp);
delete [] tab_input_temp;
}while(temp != '');

cout << "\nWPROWADZONO: " << tab_input
<< " , czy o taką kwotę Ci chodziło (T/N)?\n";
}

char c;

void __ns_kredyt(){
cin >> I_KWOTA_KREDYTU;
cout << "\nWPROWADZONO: " << I_KWOTA_KREDYTU
<< " , czy o taką kwotę Ci chodziło (T/N)?\n\n";
cin >> c;
c = toupper(c);
while (c != 'T'){
cout << "\nWprowadź ponownie kwotę:\n\n";
cin >> I_KWOTA_KREDYTU;
cout << "\nWPROWADZONO: " << I_KWOTA_KREDYTU
<< " , czy o taką kwotę Ci chodziło (T/N)?\n\n";
cin >> c;
}
}

void __ns_raty(){
cin >> I_ILOSC_RAT;
cout << "\nWPROWADZONO: " << I_ILOSC_RAT
<< " , czy o taką liczbę rat Ci chodziło (T/N)?\n\n";
cin >> c;
c = toupper(c);
while (c != 'T'){
cout << "\nWprowadź ponownie liczbę rat:\n\n";
cin >> I_KWOTA_KREDYTU;
cout << "\nWPROWADZONO: " << I_KWOTA_KREDYTU
<< " , czy o taką liczbę rat Ci chodziło (T/N)?\n\n";
cin >> c;
}
}

void __ns_stopa(){
cin >> I_STOPA_PROCENTOWA;
cout << "\nWPROWADZONO: " << I_STOPA_PROCENTOWA << "% "
<< " , czy o taką stopę Ci chodziło (T/N)?\n\n";
cin >> c;
c = toupper(c);
while (c != 'T'){
cout << "\nWprowadź ponownie stopę procentową:\n\n";
cin >> I_STOPA_PROCENTOWA;
cout << "\nWPROWADZONO: " << I_STOPA_PROCENTOWA << "% "
<< " , czy o taką liczbę procentową Ci chodziło (T/N)?\n\n";
cin >> c;
}
}

void __ns_typ(){
string SI_TYP_SPLATY;
cin >> SI_TYP_SPLATY;
I_TYP_SPLATY = -1;
transform(SI_TYP_SPLATY.begin(), SI_TYP_SPLATY.end(),
SI_TYP_SPLATY.begin(), ::toupper);
if ( SI_TYP_SPLATY.compare("RS") == 0 ) I_TYP_SPLATY = 1;
if ( SI_TYP_SPLATY.compare("RM") == 0 ) I_TYP_SPLATY = 0;
cout << "\nWPROWADZONO: " << SI_TYP_SPLATY
<< " , czy na pewno nie chcesz wybrać innego sposobu spłaty (T/N)?\n\n";
cin >> c;
c = toupper(c);
while (c != 'T'){
cout << "\nWprowadź ponownie sposób spłaty kredytu:\n\n";
cin >> SI_TYP_SPLATY;
I_TYP_SPLATY = -1;
transform(SI_TYP_SPLATY.begin(), SI_TYP_SPLATY.end(),
SI_TYP_SPLATY.begin(), ::toupper);
if ( SI_TYP_SPLATY.compare("RS") == 0 ) I_TYP_SPLATY = 1;
if ( SI_TYP_SPLATY.compare("RM") == 0 ) I_TYP_SPLATY = 0;
cout << "\nWPROWADZONO: " << SI_TYP_SPLATY
<< " , czy o taki sposób Ci chodziło (T/N)?\n\n";
cin >> c;
}
}

void ___print_header(){
// print table header
cout << setw(10) << "Nr raty" << setw(20)
<< "Wysokość spłaty" << setw(15)
<< "Odsetki"
<< setw(20) << "Część kapitałowa" << setw(20)
<< "Kapitał do spłaty" << endl << endl;
}

void ___print_data(){

}

char* splaty, odsetki, raty, saldo;

double liczrate(double kredyt, double oprocentowanie , int liczba_rat){
double q1 = oprocentowanie / 12;
double q2 = 1;

for (int i = 0 ; i < liczba_rat ; i++){
q2 = q2 * (1 + q1);
}
return kredyt * q2 * q1 /(q2 - 1);
}

/**
*
*/
void calculate(int a /*KWOTA KREDYTU*/, int b /*RATY W MIESIACACH*/, int c /*STOPA PROCENTOWA*/){
int nr_raty = 0;
double s = c * 0.01;
double saldo = a;

double ll = liczrate(a, s, b);
double kapital = a;

cout.precision(2);

for(int i = 0 ; i < b ; i++){
double odsetki = kapital * s / 12;
double czesc = ll - odsetki;
kapital = kapital - ll + odsetki;
//cout << ++nr_raty << " " << d1 << " " << d3 << " " << d2 << " " << saldo << endl;
cout << setw(10) << fixed << ++nr_raty ; cout << setw(20) << fixed << ll ; cout << setw(15) << fixed << odsetki ;
cout << setw(20) << fixed << czesc ; cout << setw(20) << fixed << kapital << endl;
}
}

/**
*
*/
void calculate_decreasing(int a /*KWOTA KREDYTU*/, int b /*RATY W MIESIACACH*/, int c /*STOPA PROCENTOWA*/){
int nr_raty = 0;

double s = c * 0.01;
double saldo = a;

cout.precision(2);

for(int i = 0 ; i < b ; i++){
//miesieczna spłata
double d1 = (( ( (saldo * s) * ( b / 12 ) ) + a) / b);
//rata kapitalowa
double d2 = ( a / b);
//odestki
double d3 = ( d1 - d2 );
//saldo
saldo -= d2;

//cout << ++nr_raty << " " << d1 << " " << d3 << " " << d2 << " " << saldo << endl;
cout << setw(10) << fixed << ++nr_raty ; cout << setw(20) << fixed << d1 ; cout << setw(15) << fixed << d3 ;
cout << setw(20) << fixed << d2 ; cout << setw(20) << fixed << saldo << endl;
}
}

/******************************************************************************/
int main(){

cout << "Kwota kredytu\n";
cout << " * Środki pieniężne oddane do dyspozycji Kredytobiorcy przez " <<
"bank na warunkach wyszczególnionych w umowie kredytowej.\n";
cout << "Proszę podaj kwotę kredytu, o jaką się ubiegasz [200000]:\n\n";
__ns_kredyt();

cout << "\nIlość rat miesięcznych\nNa ile rat rozłożyć kredyt:\n";
cout << " * Okres na jaki została zawarta umowa kredytowa pomiędzy Kredytobiorcą a bankiem\n";
cout << "Proszę podaj ilość rat w miesiącach [12]:\n\n";
__ns_raty();

cout << "\nStopa procentowa:\n\nIle wynosi stopa procentowa?:\n";
cout << " * Oprocentowanie podawane przez bank, jest to stopa odsetek od" <<
" kredytu przy spłacie jednorazowej na koniec okresu rocznego.\n";
cout << "Proszę podaj stopę procentową [20]%:\n\n";
__ns_stopa();

cout << "\nTyp spłaty (rata stała/rata malejąca):\n\nW jaki sposób będzie spłacany kredyt?:\n\n";
cout << " * Każda kolejna rata kredytu jest mniejsza, obciążenie na początku spłaty " <<
"kredytu jest najwyższe. Odsetki naliczane są od równomiernie spłacanego kapitału" <<
" dlatego w miarę upływu czasu są coraz mniejsze\n";
cout << "Proszę podaj typ spłaty [RS/RM]:\n\n";
__ns_typ();

cout << "Harmonogram spłaty: " << endl << endl;
___print_header();

if (I_TYP_SPLATY == 1) calculate(I_KWOTA_KREDYTU, I_ILOSC_RAT, I_STOPA_PROCENTOWA); else
if (I_TYP_SPLATY == 0) calculate_decreasing(I_KWOTA_KREDYTU, I_ILOSC_RAT, I_STOPA_PROCENTOWA); else
cout << "błąd...";

___print_data();

system("pause");

}

Advertisements